Gedragscode

 • Daar waar hierna gesproken wordt over “Yonitherapie” zijn nagenoeg alle punten hierna eveneens van toepassing op alle andere behandelingen

YoniTherapie is een ‘discipline’ die zo’n beetje op zichzelf staat. Het is afwijkend van yonimassage daar het uitgaat van een therapeutische benadering van jou, de cliënte en niet alléén het geven van een yoni-massage. Ik kan mij niet beroepen op een soort officiële Gedragscode. Toch ben ik van mening dat mijn klanten recht hebben om te weten wat mijn uitgangsprincipes zijn bij hetgeen ik doe. Daarom stelde ik zelf onderstaande Gedragscode samen die weergeeft op welke wijze ik mijn bezigheden verricht, wat mijn uitgangspunten en principes hierbij zijn. Het is in de eerste plaats bedoeld om mijn klanten en toekomstige klanten een duidelijk beeld te geven van de uitgangspunten van mijn behandelingen.

1. Begrippen

 • Therapeut: Degene die de therapie geeft. Wat betreft hetgeen je hier op deze website kan vinden: ik (Bernard)
 • Therapie: Sessie(s) die op deze website omschreven worden als yonitherapie, knuffeltherapie, gesprekstherapie ofg elk ander aanbod op deze website.
 • Cliënte/klant: Een vrouw die beroep doet op de hulp van de therapeut zoals omschreven op deze website. De therapeut accepteert uitsluitend vrouwelijke cliënten of koppels v/m.

2. Verantwoordelijkheid

 • De therapeut dient zich bewust te zijn van zijn invloedrijke verhouding tot de cliënten en mag het vertrouwen van cliënten niet gebruiken voor persoonlijk voordeel.
 • De eigen mentale en fysieke gezondheid van de therapeut kan mogelijk effect hebben op het ethisch verantwoord en professioneel uitoefenen van de functie. De therapeut dient de volle verantwoording hiervoor op  te nemen.
 • Het is de taak van de therapeut om steeds te handelen vanuit een professionele houding en instelling en dit in het belang van de cliënte. Dat houdt ook in dat de therapeut zijn of haar beperkingen moet erkennen en in voorkomende gevallen de cliënt moet doorverwijzen naar andere hulpverleners en deze, uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de cliënte, informeren.
 • Indien om welke reden ook de therapeutische relatie tussen de therapeut en de cliënte onhoudbaar wordt, om welke reden ook, is het de taak van de therapeut de cliënte door te verwijzen naar een andere hulpverlener en deze laatste, uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de cliënte, te informeren.
 • Indien het voor de therapeut duidelijk is dat de cliënte door hem niet (verder) geholpen kan worden moet dit terstond aan de cliënte duidelijk gemaakt worden en samen met haar gezocht worden naar een andere mogelijkheid om de cliënte bij te staan. De therapeut zal, indien de cliënte daarom verzoekt, de andere therapeut, hulpverlener, arts enz. de nodige inlichtingen geven die deze nodig heeft om cliënt te helpen en dit alleen als de cliënte daarvoor toestemming geeft en beperkt tot hetgeen de cliënte toestaat waarover gecommuniceerd wordt.
 • De therapeut dient de cliënt zo duidelijk mogelijk in te lichten over zijn honoraria, wijze van betaling en de aansprakelijkheid bij het afmelden van gemaakte afspraken. Er zullen geen substantiële giften of voordelen zijn door de cliënt aan de therapeut.
 • De therapeut moet onvermijdelijk gegevens van de cliënte bijhouden en actueel houden. Deze gegevens dienen zodanig bewaard te worden dat zij enkel door hem of andere bevoegde personen raadpleegbaar zijn. De cliënte heeft altijd het recht de gegevens van haarzelf (en van niemand anders) in te zien. De therapeut zal de gegevens van de cliënte en/of de therapie niet aan derden ter beschikking of inzage stellen, met uitzondering als die inzage gevorderd wordt door de Rechtbank.
 • Het is de plicht van de cliënte de therapeut voorafgaande aan een behandeling te informeren over zaken die de veiligheid en/of gezondheid van de cliënte (en/of therapeut) in gevaar kunnen brengen, zoals bv. het aanwezig zijn van een bepaalde medische toestand, gebruik van medicijnen enz. De therapeut heeft het recht een behandeling te weigeren, uit te stellen of later voort te zetten op basis van deze informatie.

3. Leeftijd 

 • De therapeut zal geen persoon tot een yonitherapie toelaten die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft. De therapeut zal, indien hij naar zijn mening geen zekerheid heeft over de leeftijd van de cliënte, deze vragen zich te legitimeren. Indien de cliënte de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt kan de therapeut besluiten bepaalde delen van de behandeling niet uit te voeren of de cliënte te weigeren, zelfs bij of tijdens de sessie. Deze weigering geeft de cliënte geen recht op een schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten, zoals bv. vervoer. In een dergelijk geval is de cliënte geen vergoeding voor de sessie verschuldigd en zal, indien vooraf betaald is, het bedrag integraal worden terugbetaald met dien verstande dat, als de cliente eerder foutieve informatie heeft gegeven (bv over de leeftijd: < 16 jaar) de therapeut het recht heeft een schadevergoeding van 50 Euro aan te rekenen.
 • Een cliënte die de leeftijd van 16 of 17 jaar is kan door de therapeut, die hier de eindbeslissing over neemt, in therapie genomen kunnen worden.
 • Indien de therapeut de cliënte weigert geeft deze weigering de cliënte geen recht op een schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten, zoals bv. vervoer maar de cliënt is ook geen kosten verschuldigd voor de geplande en/of gereserveerde therapie-sessies.
 • De therapeut zal voor de controle op de leeftijd een wettelijke legitimatie vragen die de leeftijd van de cliënte ondubbelzinnig aantoont en, indien dat van toepassing is, ook die van de begeleider én een wettig document dat de relatie tussen cliënte en begeleider ondubbelzinnig aantoont. De therapeut heeft het recht de aanwezigheid van een begeleider te weigeren. Indien een sessie na een dergelijke weigering niet doorgaat is de cliënt een vergoeding van 50 euro verschuldigd en vervalt de betaling voor de volledige sessie. Indien de volledige sessie al betaald is zal die direct terugbetaald worden na aftrek van 50 euro.
 • Terugbetalingen aan de cliënt, indien van toepassing, worden in principe gedaan in dezelfde vorm als de betaling door de cliënt gebeurd is, dit naar keuze van de therapeut.

4. Welzijn van de Cliënt

 • De therapeut mag de relatie therapeut-cliënte niet op financiële, emotionele, seksuele of andere wijze misbruiken.
 • De ontvangst van de cliënte moet zodanig zijn dat diens privacy verzekerd is en dat de sessie ongestoord kan plaatsvinden.
 • Er zal geen gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen zoals “speeltjes” (vibrators, dildo’s enz.) zonder toestemming van de cliënte. De cliënte mag zelf om het gebruik daarvan verzoeken doch de therapeut kan dat weigeren indien dit naar zijn mening een negatief effect zou kunnen hebben.
 • De cliënte kan zélf hulpmiddelen meebrengen doch de therapeut kan beslissen deze al of niet te gebruiken en/of te gebruiken binnen de grenzen die door de therapeut en de cliënte samen bepaald worden.

5. Anti-discriminatie

 • De werkzaamheden tijdens of betrekking hebbende op de therapie, dienen onder alle omstandigheden niet-discriminerend te zijn.
 • De therapeut moet zijn handelen laten leiden door het respect voor de waarden en waardigheid van de cliënte, in het bijzonder als het gaat om thema’s zoals religie, status, ras, geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie en/of handicap.
 • De therapeut dient zich bewust te zijn van zijn eigen vooroordelen en de wijze waarop deze de therapie zou kunnen beïnvloeden.
 • Gezien het type therapie en de specialisatie van de therapeut zal deze uitsluitend vrouwen alleen of koppels (man/vrouw of vrouw/vrouw) tot zijn praktijk toelaten.

6. Vertrouwensrelatie.

 • Volgens artikel 458 van het Belgisch Strafwetboek is de therapeut verplicht geen geheimen bekend te maken aan derden. De therapeut dient zich aan deze regel te houden. De tekst van de wet is: “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun toevertrouwd zijn, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank”. Ook na afloop van de sessies/therapie blijft deze verplichting tot geheimhouding bestaan.
 • Indien de therapeut op goede gronden er van overtuigd is dat er mogelijk gevaar voor het leven of de veiligheid van een cliënte bestaat mag de therapeut – zelfs buiten het medeweten van de cliënt om – andere professionelen over de situatie raadplegen en/of informeren. Hierbij dient de identiteit van de cliënt beschermd te worden. Indien het gevaar dreigend en reëel is mag de therapeut tegenover partners, familieleden, andere hulpverleners, hulpdiensten en/of openbare autoriteiten alle noodzakelijke – en niet meer dan dat – informatie verstrekken en/of hun hulp inroepen.
 • Zonder de toestemming van de cliënte kan de therapeut geen inlichtingen geven aan partner of ouders, noch aan derden, noch aan instanties, tenzij hij door een gerechtelijk bevel toe gedwongen wordt en dit met uitzondering van hetgeen in het vorige punt omschreven staat.
 • Indien de cliënt een koppel is kan de therapeut de informatie van één van hen nooit aan de ander mededelen zonder de toestemming van de partner die de informatie gegeven heeft; indien er toestemming tot vrijgave van -bepaalde- informatie aan derden is van één van de partners kan de therapeut slechts die informatie doorgeven van de partner die de toestemming geeft.
 • Indien de cliënt een koppel is dient de therapeut zich er van te gewissen dat de behandelde vrouw vrijwillig aan de sessie deelneemt en er geen bezwaar tegen heeft. Indien de therapeut dit noodzakelijk acht zal hij de vrouw apart nemen om zich er van te verzekeren dat deze op de hoogte is van de behandeling en er mee akkoord gaat. Indien de therapeut van mening is dat de vrouw geheel of gedeeltelijk handelt onder invloed van de partner heeft hij het recht zonder enige vorm van schadevergoeding aan de betrokken personen verschuldigd te zijn de sessie beëindigen. De cliënt dient echter de volledige sessie te betalen indien de therapeut dit noodzakelijk acht.
 • Tenzij houder te zijn van een wettelijke erkenning als zodanig, mag de therapeut nooit in woord of geschrift ten onrechte doen voorkomen dat zijn werkzaamheden gebaseerd zijn op een medische opleiding van welk niveau ook. Indien hierover onduidelijk is zal hij terstond duidelijk maken dat hij therapeut of hulpverlener is en geen arts, seksuoloog noch enig ander beroep of titel waartoe de wet hem geen toestemming geeft en/of die niet strookt met de waarheid.
 • Correspondentie en/of gesprekken met de therapeut via email, sms, chat, brief of welk medium dan ook, zijn vertrouwelijk. Geen van beide partijen zal, zonder de ander daarvoor toestemming te vragen, deze communicatie openbaar maken en/of ter beschikking van anderen tenzij gerechtelijke autoritzitzen daar, op basis van de wet, om vragen. Het is de therapeut wél toegestaan om emails van clienten te citeren (bv op zijn website(s) maar zonder vermelding van de gegevens van de schrijver/ster ervan) indien deze dienen om anderen, al dan niet clienten van de therapeut, te informeren en/of een idee te geven van de werkwijze en/of resultaten van de therapeut. Indien nodig zal de therapeut, om elke vorm van herkenning te voorkomen, het citaat aanpassen ter bescherming van de cliënte.
 • Indien gerechtelijke instanties op basis van de Belgische wet het recht hebben de therapeut bepaalde inlichtingen te vragen zal hij dat ook doen voor zover dat in de gegeven omstandigheden noodzakelijk en verplicht is. De therapeut zal per omgaande de cliënte zo volledig mogelijk op de hoogte stellen van de gevraagde en verstrekte inlichtingen.

7. Fysiek contact met cliënten, GOG.

 • Het begrip ‘Grens Overschrijdend Gedrag’ (GOG) houdt in dat er drie criteria zijn op basis waarvan je kan bepalen of seksueel (getint) gedrag grensoverschrijdend is: gelijkwaardigheid, toestemming en vrijwilligheid. Als aan één van deze criteria niet voldaan is, is er mogelijk sprake van seksueel GOG. Cliënten worden via deze website uitvoerig ingelicht over de aard van een yonitherapie. Als zij een sessie boeken kan aangenomen worden dat aan de criteria toestemming en vrijwilligheid volledig wordt voldaan. Gelijkwaardigheid is in deze therapie een basisregel. Derhalve wordt aan de drie criteria voldaan, waardoor de therapeut er van uit mag gaan dat yonitherapie niet als GOG beschouwd wordt.
 • Fysiek contact is een onvermijdelijk onderdeel van een therapie zoals op de website yonitherapie.be (en mogelijk andere sites of publicaties van de therapeut) duidelijk staat omschreven. Daar waar het gaat om bvb. yonitherapie is het expliciet aanraken van de genitaliën van de cliënte door de therapeut een onverbrekelijk onderdeel van de therapie. Een cliënte die boekt voor een therapie wordt geacht daarvan op de hoogte te zijn. De therapeut zal zo nodig aan het begin van de behandeling de cliënte inlichten over de aard van deze handelingen en daarvoor alsnog expliciet de toestemming van de cliënte vragen. De cliënte heeft altijd het recht helk deel van de behandeling te weigeren of aan te passen aan haar wensen en grenzen.
 • Indien het contact tijdens een sessie verder gaat dan oorspronkelijk besproken zal de therapeut de behandeling onderbreken om de toestemming van de cliënte te vragen. Indien de cliënte kiest voor bvb. YoniTherapie is dus het aanraken van het totale lichaam van de cliënt, genitaliën inbegrepen, een door beide partijen per definitie goedgekeurde handeling, hetgeen niet inhoudt dat de cliënte tijdens de sessie niet van mening kan en mag veranderen. De therapeut dient de wensen van de cliënte onmiddellijk op te volgen.
 • In het geval van een therapiesessie wordt aan het begin of in de loop van een sessie in samenspraak tussen therapeut en cliënte bepaald wat wel en niet kan voor de cliënte en de therapeut. De therapeut dient zich aan deze afspraken houden.
 • In het geval van een Gesprekstherapie is, anders dan normale sociaal aanvaardde aanrakingen, het altijd een kwestie van voorafgaand overleg met de cliënte, bij voorkeur voor het begin van- en zo nodig tijdens de sessie, van hetgeen tijdens de therapie aanvaardbaar is.
 • Knuffelen moet gezien worden als het liefdevol, teder en zorgzaam tegen zich aandrukken/omarmen van de ander. De knuffel is een gebruikelijke manier om genegenheid te tonen. Knuffels kunnen variëren in intensiteit en naar plaats van aanraking. In het geval van Knuffeltherapie wordt vooraf door cliënte en therapeut besproken wat gewenst en mogelijk is. Gedurende een dergelijke sessie kunnen de eerder gestelde grenzen alleen overschreden worden na overleg tussen beiden.
 • Een sensuele/erotische massage is een massage waarbij de therapeut niet alleen de cliënte een “normale” lichaamsmassage geeft maar deze uit kan breiden met handelingen en aanrakingen die door de cliënte als prettig, opwindend en/of erotiserend beschouwd worden. Het is de cliënte die voor de aanvang van de massage aangeeft wat haar wensen zijn en, niet onbelangrijk, waar de grenzen liggen. Zoals bij iedere behandeling zal de therapeut zich strikt houden aan de door de cliënte aangegeven grenzen.
 • Hoewel de therapeut een eigen werkwijze heeft, is het in feite altijd de cliënte die de grenzen bepaalt, bepaalde wensen kan uiten en/of aanwijzingen kan geven. Het principe is dat de cliënte in feite de inhoud van een sessie bepaalt. Op ELK moment gedurende de behandeling kan de cliënte door middel van duidelijke instructies (bv ‘Nee’, ‘Stop’, een gebaar of geluid enz.) de loop van de behandeling onderbreken of bijsturen zonder dat ze daarvoor verantwoording verschuldigd is. De therapeut zal zich ONMIDDELLIJK voegen naar de wensen van de cliënte.

8. Diversen

 • Een cliënte kan zich laten vergezellen van een meerderjarige persoon of, als het om een minderjarige gaat, een persoon van gelijke leeftijd of ouder (‘gast’). Tenzij tevoren in overleg met de therapeut anders overeengekomen is dient deze ‘gast’ zich in geen enkel opzicht te bemoeien met hetgeen er tijdens een sessie gebeurt, tenzij zowel de therapeut én de cliënte dit toestaan.
 • Een “gast” zoals genoemd in het vorige punt heeft uiteraard wel het recht duidelijk te maken wat hij of zij vindt van de dingen die op dat moment gebeuren. Indien bv de partner van de cliënte aanvoelt dat hij of zij zelf niet om kan met hetgeen er gebeurt zal er overleg plaats vinden hoe de sessie verder verloopt.
 • De therapeut kan een sessie weigeren of onderbreken en/of stopzetten indien hij van mening is dat de cliënte geheel, gedeeltelijk of tijdelijk niet in staat is zelf adequaat, en dit ter beoordeling van de therapeut, te oordelen over hetgeen met haar gebeurt en bv. instructies van de partner/gast lijkt op te volgen.
 • Indien een cliënte onder invloed is van alcohol of andere middelen zal in bijna alle gevallen de therapeut besluiten, zéker als het over massage- of yonitherapie gaat, de sessie niet te beginnen of, indien hij dit later ontdekt, de sessie stop te zetten. Er is in dat geval géén teruggave of korting op de vooraf afgesproken prijs.
 • De cliënte heeft tijdens het eerste deel van een (uitsluitend bij yonitherapie en sensuele/erotische massage) sessie (het eerste deel van de sessie eindigt op het moment dat de therapeut de cliënte verzoekt haar laatste kledingstuk te (mogen) verwijderen) het recht de sessie af te breken zonder enige opgaaf van redenen en zonder enig honorarium aan de therapeut verschuldigd te zijn. Is vooraf betaald dan zal de therapeut het volledige bedrag direct terugbetalen op dezelfde wijze als de betaling door de cliënte gebeurde. Het uitgangspunt is dat de cliënte kan besluiten dat de therapeut, de behandeling of het moment zelf voor haar bv. niet geschikt is en het onaanvaardbaar zou zijn om een dergelijke behandeling te ondergaan tegen haar zin ‘omdat ze al betaald heeft’ of ‘omdat ze nu eenmaal zelf afgesproken heeft voor deze sessie’. Indien de cliënte de sessie wenst af te breken na het eerste deel van de sessie (zie hiervoor) is de volledige som van de sessie verschuldigd en kan nooit een terugbetaling plaatsvinden. Dit punt is alléén van toepassing bij de eerste sessie die de cliënte heeft met de therapeut.
 • Indien een cliënte een “aanbeveling” wil geven voor publicatie op de website van de therapeut, zal de therapeut er de uiterste zorg aan besteden dat, zonder de essentie van deze tekst(en) te wijzigen, de inhoud geen voor derden herkenbare situaties bevat en zo nodig en dit naar zijn oordeel, bepaalde delen van de tekst aanpassen waardoor er geen sprake meer zou kunnen zijn van enige herkenbaarheid. De therapeut kan een dergelijke tekst dus geheel of gedeeltelijk herschrijven om herkenbaarheid te voorkomen. De schrijver/ster zal de therapeut vrijwaren van enige aansprakelijkheid indien de tekst toch tot herkenning zou leiden. Daarom mag de cliënte ten alle tijden vragen dat de publicatie van de gepubliceerde “aanbeveling” beëindigd wordt of er noodzakelijke aanpassingen gebeuren.µ
 • Het staat de cliënte vrij om recenties te schrijven op andere websites dan die van de therapeut (zg. reviews). De therapeut heeft geen invloed op de inhoud van de recentie maar kan, als hij dat nodig vindt, de cliënte verzoeken bepaalde zaken aan te passen of te verwijderen. De cliënte is daar echter niet toe verplicht, maar als een recentie voor de therapeut schadelijke informatie bevat en deze volgens de therapeut niet strookt met de waarheid, kan hij wel om correctie/verwijdering van de review verzoeken. Alleen in het laatste geval zal de cliënte de tekst aanpassen of verwijderen

Nog suggesties of verbeteringen ? Kan het beter?  Mail mij: bernard@yonitherapie.com !

 • diverse aanpassingen 15/10/2022